ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, παιδίατρος Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής, Δημήτριος Απ.

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα Βελεστινλή, προάγγελος της Επανάστασης του 1821

Ο Διοικητής της Λευκάδας στον Δόγη της Βενετίας,

6 Φεβρουαρίου 1687 έγραφε:

«Δείγματα υποταγής μου έφεραν οι δημογέροντες των χωριών εκείνων όχι μόνον της περιοχής Αγράφων και Τρικάλων, αλλά και από την Λάρισαν και από τα Φάρσαλα έρχονται και προσφέρονται αυθορμήτως και δηλώνουν υποταγήν και υπόσχονται να συνεισφέρουν ετησίως διάφορα ποσά δια την συντήρησιν του στρατού και στόλου, ελπίζοντες ν? απαλλαγούν από την τυραννίαν των απίστων».

«Οι συχνοί άδικοι φόνοι κατά των χριστιανών, οπού γίνονται την σήμερον εδώ, ήθελον ερημώσει εξ ολοκλήρου αυτήν την πόλιν, αν αι φυσικαί χάριτές της δεν ήθελον τους αναγκάζει να υπομένουν όλα, δια ν? αφήσωσι καν τα κόκκαλά των εκεί οπού ετάφησαν και οι προπάτορές των».

                                                                Νέος Ανάχαρσις, 1797, σελ. 133.

Το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα Βελεστινλή διακρίνεται σε τρία σκέλη:

α) Στην προετοιμασία της επανάστασης,

β) Στη στρατιωτική δράση για την αποτίναξη της τυραννίας, και

γ). Στο πολιτικό μέρος της επανάστασης μετά την επικράτησή της και την υλοποίηση των σκοπών της.

Ρήγα Βελεστινλή,

Υμνος Πατριωτικός, Στροφή 33:

«Αλέξανδρε τώρα να βγής

από τον τάφον και να ιδής

των Μακεδόνων πάλιν

ανδρείαν την μεγάλην

πώς τους εχθρούς νικούνε».

«Εφύλαξα πίστιν εις την παραγγελίαν του Ρήγα, και ο Θεός με αξίωσεν και εκρέμασα φούντα εις το Γένος μου, ως στρατιώτης του. Χρυσή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί μου, όταν έπαιρνα δούλευσιν εις ξένα κράτη»,

ακολουθώντας ο Κολοκοτρώνης κατά γράμμα τη διακήρυξη του Ρήγα,

                «Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή

                ή να κρεμάση φούντα για ξένον στο σπαθί»,

                                                                (Θούριος, στίχ. 57-58).

«Κατά τον Σεπτέμβριον του έτους τούτου (του 1797) ο Ρήγας Βελεστινλής έψαλεν εν τη οικία του Αργέντη, παρισταμένου τούτου και του Έλληνος Θεοχάρη, ύμνον ελευθερίας?και δη χορεύων περί την τράπεζαν».

Αιμ. Λεγράνδ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστυινλή, 1891, επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996 ( β΄έκδ. 2000).

«Ποτέ μην στοχαστήτε πως είναι δυνατός

καρδιοκτυπά και τρέμει σαν λαγός κι αυτός.

Τριακόσιοι Γκιρζιανλήδες τον έκαμαν να διή

πως δεν μπορεί με τόπια, μπροστά τους να εβγή»,

                                                                                                                Θούριος, στίχ. 111-114.

 

«Βουλγάροι κι Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί,

αράπηδες και άσπροι, με μια κοινή ορμή,

για την Ελευθερίαν να ζώσωμεν σπαθί,

πως είμασθ? αντρειωμένοι, παντού να ξακουσθή»,

                                                                                Θούριος, στίχ. 45-48.

«Οσ? απ? την τυραννίαν πήγαν στην ξενιτιά,

στο τόπον τους καθένας ας έλθη τώρα πια.

Ως πότε οφικιάλιος σε ξένους βασιλείς;

Έλα να γίνης στύλος δικής σου της φυλής.

Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή»,

                                                                                                Θούριος, στίχ. 49-50, 55-57

«Πώς οι προπάτορές μας ωρμούσαν σαν θεριά

για την ελευθερίαν πηδούσαν στη φωτιά.

Έτζι κ? ημείς, αδέλφια, ν? αρπάξωμεν για μια

τ? άρματα και να βγούμεν απ? την πικρή σκλαβιά»,

                                                                                                Θούριος, στίχ. 116-120.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Β). Η στρατιωτική δράση για την αποτίναξη της τυραννίας και απόκτηση της ελευθερίας

1.Στρατιωτική εκπαίδευση των επαναστατών.

                Μετάφραση και έκδοση του «Στρατιωτικού Εγκολπίου»

2.Επιτελικός σχεδιασμός έναρξης της επανάστασης

«Των αρμάτων η επιστήμη είναι διεξοδικωτάτη καί χρειάζεται έν πόνημα όχι μικρόν περί αυτής, δια το οποίον οι νυν Ελληνες μεγάλην χρείαν έχουσι καί άμποτες κανένας φιλογενής να το κατορθώση, δια νά μάθωσιν όλοι, πόσον η τέχνη του πολέμου είναι μεγάλη».

«Ολοι οι Ελληνες είναι στρατιώται. Ολοι πρέπει να γυμνάζονται εις τα άρματα και να ρίχνουν εις το σημάδι. Ολοι πρέπει να μανθάνουν την τακτική. Ως και αι Ελληνίδες βαστούν μιζράκια (τόξα) εις το χέρι, άν δεν είναι επιτήδειαι εις το τουφέκι».

«΄Ολοι οι Ελληνες στρατιώται έχουν μίαν μπαγιονέταν (=ξιφολόγχη), την οποίαν φορούν εις την μέσην των ωσάν χαντζιάρι, και εν καιρώ ανάγκης ή παρατάξεως την περνούν εις το τουφέκι».

Ο Διοικητής της Λευκάδας στον Δόγη της Βενετίας,

6 Φεβρουαρίου 1687 έγραφε:

 

«Δείγματα υποταγής μου έφεραν οι δημογέροντες των χωριών εκείνων όχι μόνον της περιοχής Αγράφων και Τρικάλων, αλλά και από την Λάρισαν και από τα Φάρσαλα έρχονται και προσφέρονται αυθορμήτως και δηλώνουν υποταγήν και υπόσχονται να συνεισφέρουν ετησίως διάφορα ποσά δια την συντήρησιν του στρατού και στόλου, ελπίζοντες ν? απαλλαγούν από την τυραννίαν των απίστων».

Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής,

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

 

 

Το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης

του Ρήγα Βελεστινλή,

προάγγελος της Επανάστασης του 1821

Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, παιδίατρος

Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής,

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

 

 

Το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης

του Ρήγα Βελεστινλή,

προάγγελος της Επανάστασης του 1821